Demokratik Nedir

Demokratik bulunmadi fakat aşağıdaki yazıların size yardımı olabilir
ceeee

..ların düşüncelerini açıklayabilmeleri ve başkalarının haklarına da saygı göstererek inandıkları gibi yaşamaları, ideal bir toplum düzeninin başlıca şartıdır Bu ise ancak hür ve demokratik bir sistem içinde gerçekleştirilebilir. Türk milletinin mutluluğunu sağlamayı başlıca amaç edinen Mustafa Kemal, demokrasinin ülkemizde yerleşmesi için çalıştı Demokrasilerde ayn..

..ermanının İlan Sebepleri: 1)-Avrupalı Devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olmak. 2)-Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupalı Devletlerin desteğini kazanmak. 3)-Devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturma isteği Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839 da Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) ilan edildi. NOT: Tanzimat Fermanının ilanıyla Osmanlı tarihinde yeni b..

..anın birinci maddesidir. Anayasanın ikinci maddesinde de cumhuriyetin nitelikleri belirtilmiştir. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Atatürk ..

..ılımı ile 04/11 Eylül 1919’da yapılmıştır. İstanbul Hükümeti’nin Sivas’ta kongrenin yapılmasını önlemek için uyguladığı tüm baskılar sonuçsuz kalmıştır. demokratik..

05 | Laiklik

..rdu. Böylece, burjuvazinin gelişimiyle, siyasal yapıda, "laiklik " ilkesine dayanılarak, monarşiler kilisenin acımasız kudretinden kurtarılırken, ulus Egemenliğin kaynağı ve sahibi olarak demokratik siyasal biçim de yaratılıyordu. Görülüyor ki, tarihsel süreç içinde, uluslaşmak-..

..YETÇİLİK Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet biçimine “cumhuriyet” denir. Cumhuriyetçilik; ulusçu, demokratik, özgürlükçü ve çoğulcu bir ilkedir. İlkenin özü cumhuriyet yönetimini korumak, yüceltmek ve yaşatmaktır. Anayasamızın birinci maddesinde; “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir&#..

07 | Spesifik

..örnekler: 1 - "O çalışma hızı bu sefer daha spesifik bir şeye dönük oluyor." Adalet Ağaoğlu, Sen türkiye’ninen güzel kazasısın, 81. sayfa 2 - "Türk burjuvazisi, ulusal demokratik devrimimizin spesifik koşulları gereği, türk bürokrasisi tarafından yaratılmış…” Attila İlhan, Aydınlar Savaşı, 45. sayfa Kaynak: TDK..

..inin uygulanmasına başlanmıştır.[3]Hukuksal Devrimler Hukuk alanında yapılan ve bir bütün olarak “Hukuk İnkılabı” olarak nitelendirilebilecek inkılapların temel amacı laik, demokratik, akla ve bilimsel esaslara v eşitliğe dayalı bir devlet ve toplum sistemi ile yaşam biçimi oluşturmak; bunları korumak ve geliştirmek için gerekli “aklı hür, vicdanı hür” nes..

..ruplar içinde oluşan insan etkinliği, amacı ise; beşeri anlayışın gelişmesidir. Sosyal Bilimlerin temel amacı birbirine bağımlı, global bir dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir toplumun vatandaşları olarak, kamu yararına bilgiye dayalı, mantıklı kararlar verebilme yeteneği geliştirmek için genç insanlara yardımcı olmaktır. Sosyal Bilimlerin değişimi ve s..

10 | Global

..n birbirlerine yakınlaşmasını sağlayan globalleşme süreci yatmaktadır. Bu süreçte sermaye, işgücü, teknoloji ve bilgi sınır tanımaz hale gelmiştir. Ayrıca, globalleşme sürecinde demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, çevrenin korunması, terörizm ve organize suçlarla mücadele, insan hakları ve liberalleşme gibi evrensel değerler de ön plana çıkmaktadır. Bütün bu geliş..

11 | Devlet

..a en önemli kurumdur. Siyasal kurumların en iyi örgütlenmiş olanıdır. Üstün bir yaptırım gücü, zorlama olanağı vardır. Polis, jandarma, ordu yanlızca devleti yönetenlerin emrindedir.demokratik..

12 | otorite

..esi inandırarak bir kişinin kendine sağladığı itaat ve güven; hâkimiyet ve emretme kudreti; yaptırım koyma ve kullanma gücü. buna göre üç tip otorite vardır: geleneksel, karizmatik ve demokratik. ülkemizde ..

13 | Polis

..rak toplumdaki trafik kazâlarının ve bu kazâlardaki maddî ve mânevî kayıpların azaltılmasıdır. Polisin en büyük görevi; suçlunun kârlı çıkamayacağı bir nizâmı sağlamaktır.demokratik..

.. Bu faktörlerin bir araya gelmesi ülkenin sosyal gelişmişlik düzeyinin artması sağlar. Uluslar arası ilişkilerin düzenlenmesinde spor, diplomatik bir araç olarak değerlendirilmektedir.demokratik..

..nde olduğunu ifade eder. Konsensüs´un sadece geleceğe dönük konularda değil, geçmişle ilgili bazı meselelerde de geçerli olduğu ifade edilmektedir.Konsensüs (mutabakat) terimi, daha çok demokratik toplumlarda ortaya çıkan ve çeşitli olaylara göre değişebilen bir husustur. Aynı şekilde, insan düşüncesinden kaynaklanan prensiplerden oluşan di­ğer sistemlerde de bu değişme durumu..

16 | Lirik

..n burjuva sınıfı karşısında güçlerini yitirmişlerdir. Atina’da da aristokrasinin iktidardan uzaklaştırılıp demokrasinin kurulduğunu görüyoruz. Böylece bireyin öne çıktığı demokratik bir hava içinde kişiler kendi kişisel ve siyasal görüşlerini şiire dökmüşler, şiir destan gibi toplumun görüşlerini dile getirmekten çok, kişinin duygularını dile getiren bir araç ..

..ılımı ile 04/11 Eylül 1919’da yapılmıştır. İstanbul Hükümeti’nin Sivas’ta kongrenin yapılmasını önlemek için uyguladığı tüm baskılar sonuçsuz kalmıştır. demokratik..

18 | ihtilal

..ransız İhtilalinin sukutunun en önemli sebepleri, bu iki tarzdan hangisinin belirginlik kazandığıyla yakından ilgilidir. Bir süre iki tarz arasında salınan Fransız İhtilali, mümkün olan demokratik yapıları kurabilecek hürriyetci guruplar yerine, o güne kadar yazılmış bütün ütopyaları, "Faziletin Terörüyle"yle gerçekleştirmeğe çalışan jakoben otoriteryenler elinde kaldığı ..

19 | Empati

..lıklar arasında benzerliği aramaya çalışan birey olunmalıdır. Bireylerin gelişime açık,kendini yenileyen,önyargılardan uzak,iletişim kurduğu kişinin bulunduğu yeri değerlendiren demokratik tutumu davranış edinmiş kişiler bu kazanımlarını empatik iletişimi gerçekleştirerek yapmışlardır. Bir başka deyişle empatik iletişim içinde olan birey ..

20 | totaliter

.. Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandigi demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül ..


..:: Online Uyeler ::..

Bi soru sor